​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến ban hành Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022&#58; <strong><em>&quot;Bảo tồn nguồn gen 03 loài&#58; Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò </em></strong><strong><em>g</em></strong><strong><em>ò</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>Xa </em></strong><strong><em>m</em></strong><strong><em>át&quot;.</em></strong><br></p>" />​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến ban hành Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022&#58; <strong><em>&quot;Bảo tồn nguồn gen 03 loài&#58; Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò </em></strong><strong><em>g</em></strong><strong><em>ò</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>Xa </em></strong><strong><em>m</em></strong><strong><em>át&quot;.</em></strong><br></p>" />​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến ban hành Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022&#58; <strong><em>&quot;Bảo tồn nguồn gen 03 loài&#58; Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò </em></strong><strong><em>g</em></strong><strong><em>ò</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>Xa </em></strong><strong><em>m</em></strong><strong><em>át&quot;.</em></strong><br></p>" />​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến ban hành Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022&#58; <strong><em>&quot;Bảo tồn nguồn gen 03 loài&#58; Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò </em></strong><strong><em>g</em></strong><strong><em>ò</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>Xa </em></strong><strong><em>m</em></strong><strong><em>át&quot;.</em></strong><br></p>" />​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&amp;CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến ban hành Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&amp;CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022&#58; <strong><em>&quot;Bảo tồn nguồn gen 03 loài&#58; Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò </em></strong><strong><em>g</em></strong><strong><em>ò</em></strong><strong><em> – </em></strong><strong><em>Xa </em></strong><strong><em>m</em></strong><strong><em>át&quot;.</em></strong><br></p>" />

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

xóc đĩa trực tuyến,xóc đĩa online uy tín,Trang web xóc đĩa online,Tải game xóc đĩa đổi thưởng

Best 10+ Trang Xóc Đĩa Online Casino Đổi Thưởng Uy Tín 2023 🎲

Turn on more accessible mode
Turn off more accessible mode
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Turn off Animations
Turn on Animations

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 2, Ngày 21/03/2022, 10:00
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022
Cỡ chữ: Font size:
21/03/2022

​Ngày 14/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh xóc đĩa trực tuyến ban hành Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín số 06/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022 đến các đơn vị, cá nhân liên quan đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022: "Bảo tồn nguồn gen 03 loài: Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín Lò gòXa mát".

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: 

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-1-DON);

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu quy định: Biểu B1-2a-TMĐTCN, (Dự toán kinh phí đề tài thực hiện theo Quyết định số 13/2016/QĐ-xóc đĩa online uy tín ngày 04/5/2016 của xóc đĩa online uy tín tỉnh xóc đĩa trực tuyến);

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Biểu B1-3-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN: (Biểu B1-4-LLCN).

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC), (nếu có).

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

- Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng.

- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Chi tiết các biểu liên quan xin truy cập trên website: http://sokhcn.deal18.vn – mục Đề tài dự án

2.  Cách thức nộp hồ sơ:                 

 - Hồ sơ tham gia tuyển chọn: số lượng bộ hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 12 bộ sao, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Sài Gòn Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được niêm phong, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN tỉnh xóc đĩa trực tuyến trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở KH&CN tỉnh xóc đĩa trực tuyến theo địa chỉ:

Sở KH&CN xóc đĩa trực tuyến - Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố xóc đĩa trực tuyến, tỉnh xóc đĩa trực tuyến.

ĐT: 0276.3825849 (Phòng quản lý khoa học); Email: [email protected]                                                            

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022; Tên đề tài; Tên, địa chỉ đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài, Tên chủ nhiệm đề tài; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

 - Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Top 10 Trang Xóc Đĩa Online Đổi Thưởng Uy Tín đến 16 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi của dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Sở KH&CN (trường hợp gửi trực tiếp). Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn./.


Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage Permissions
|
Version History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH BB BB


Số giấy phép:9999/GP-BTTATTT do Bộ Thông tin - Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh xóc đĩa trực tuyến
Địa chỉ: Top nhà cái xóc đĩa online 100% uy tín:
Chịu trách nhiệm chính:  Uy tín số một là nhà cái W88 nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 phút, tiếp đến là nhà cái FB88. Vậy là đã quá đủ để anh em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi đúng không nào!
Điện thoại: Trang web xóc đĩa online - Email:[email protected].